Νόμος 3320/2005

Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.ΤΑ.

 

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.

1. Πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, που εγγράφονται ή μεταφέρονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  Αποκέντρωσης, υπό φορέα 07-120 και ΚΑΕ 2229 "Επιχορηγήσεις σε Ο.Τ.Α. για  λοιπούς σκοπούς", διατίθενται απευθείας για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων  Δήμων, Κοινοτήτων και Συνδέσμων Ο.Τ.Α. με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. α. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού οφειλών των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α. και προς το  Ελληνικό Δημόσιο γίνεται από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει. Η καταβολή  πραγματοποιείται, εφάπαξ ή σε δόσεις, εντός έτους από την ισχύ του παρόντος και απαλλάσσεται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και κάθε άλλης επιβάρυνσης. Η πιο πάνω ρύθμιση περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες οφειλές των διαδημοτικών επιχειρήσεων, η δε καταβολή των οφειλών βαρύνει τους δήμους και τις κοινότητες κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τις ανωτέρω επιχειρήσεις που τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

β. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος των οργάνων διοίκησης των ανωτέρω επιχειρήσεων και καταβληθούν οι οφειλές της προηγούμενης  παραγράφου, η ποινική δίωξη παύει οριστικά.

(…)

6. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 268 του π.δ. 410/1995 και τα όρια προϋπολογισμού των 200.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 200.000.000, 1.300.000.000 και 1.300.000.000 δραχμών που αναφέρονται στα αρμόδια όργανα θεώρησης μελετών αυξάνονται σε 1.500.000, 6.000.000, 12.000.000, 6.000.000, 12.000.000, 1.500.000, 9.400.000 και 9.400.000 ευρώ, αντιστοίχως.

7. Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού υποχρεούνται να αποδίδουν τις πιστώσεις της  περίπτωσης β' της παρ. 6 του άρθρου 113του Ν. 1892/1990, όπως  ισχύει, στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες χωρικής αρμοδιότητας τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανομής του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση που δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την πίστωση που του αναλογεί  εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτή ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μεταφέρεται στον  Προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να διατεθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες, στις οποίες δεν αποδόθηκαν οι αναλογούσες πιστώσεις από τους αρμόδιους δήμους ή κοινότητες.

(…)

 

Το χρηματικό όριο της παρ. 4  του άρθρου 273 είναι 2.000.000 δρχ. (5.869,40 €).